Poručite telefonom: 011 425 1201
0
RSD
0
RSD

Uslovi korišćenja usluga internet prodaje DIRECT GROUP RS DOO BEOGRAD

Osnovni podaci o firmi

 • DIRECT GROUP RS DOO BEOGRAD
 • Adresa: Kneza Mihaila 33, 11102 Beograd
 • Šifra delatnosti: 4791
 • Delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
 • Matični broj: 21925152
 • Poreski broj: 113783542
 • https://svezadom.co.rs/
 • Telefon: +381 11 4251201
 • E-mail: podrska@reklamacije.org

Izjava o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim zakonskim ili drugim odredbama koje mogu uticati na distribuciju i/ili prodaju robe:

S obzirom da svaka zemlja definiše Zakone o prometu roba i usluga, može se dogoditi da NEZAVISNO OD NAS neke službe obračunaju dodatne troškove na našu robu i usluge, (troškove poštarine, otvaranja i kontrole paketa, carine, ponovne dostave, promene adrese dostave i slično). Preporuka je da se preporučivanja robe proveri da li postoje posebne zabrane za zemlju iz koje se porudžbina obavlja. Sve troškove po navedenom, snosi kupac.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju:

U ime Sve za dom online prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Sve za dom prodavnice (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Opis načina zaštite osetljivih finansijskih podataka o transakciji:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banka prihvatilac, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na bezbednoj stranici, čiji je procesor Banka. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Uslovi reklamacija – plaćanja, naknade, povraćaj novca i/ili robe sa opisom procedure:

Ukoliko ste robu kupili u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 11 4251201 ili kontaktirate putem podrska@reklamacije.org. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke. Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na uloženu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi DIRECT GROUP RS DOO BEOGRAD, već trošak pada na teret kupca.

Opis povraćaja naplaćenih sredstava:

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Sve za dom prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko AmericanExpress (AmEx), DinaCard, Maetro/MasterCard i VISA metoda plaćanja, što znači da će Institucija elektronskog novca na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

1 – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja usluga Internet prodaje (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima privredno društvo DIRECT GROUP RS DOO BEOGRAD, ulica Kneza Mihaila 33, 11102 Beograd, Srbija, matični broj: 21925152, PIB: 113783542, e-mail adresa: office@directgroup.rs (u daljem tekstu: PRODAVNICA) pruža usluge Internet prodaje odnosno elektronske prodavnice putem sopstvenog internet domena svezadom.co.rs (u daljem tekstu: Sajt), odnosno vrši elektronsku trgovinu kao prodaju robe/usluga preko sopstvene elektronske prodavnice, u skladu sa članom 17 stavom 3 tačkom 1) Zakona o trgovini, korisniku (u daljem tekstu: usluge). Ovim Uslovima korišćenja utvrđuju se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Prodavnice i korisnika usluga (u daljem tekstu: Korisnik).

Odredbe Uslova korišćenja su obavezujuće za Prodavnicu i svakog Korisnika ponaosob i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom PRODAVNICA i pojedini Korisnik ne ugovore drugačije.

Član 2

Usluge se pružaju u skladu sa Zakonom o trgovini, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Republike Srbije.

Obaveštavanje potrošača
Član 3

U skladu sa odredbama člana 12 stava 1 Zakona o zaštiti potrošača, PRODAVNICA u svojstvu trgovca, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora o pružanju usluga, fizička lica koja imaju svojstvo potrošača na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:

 1. Osnovna obeležja robe se potrošaču dostavljaju putem Sajta, tako što se potrošaču omogućava da samostalno izabere koju robu želi da kupi.
 2. Poslovno ime, matični broj, adresa sedišta i e-mail su navedeni u članu 1 ovih Uslova korišćenja.
 3. Prodajna cena se potrošaču dostavlja putem Sajta, tako što se potrošaču omogućava uvid u cene za svaku pojedinačnu robu ponaosob. U slučaju postojanja popusta na cenu neke robe, PRODAVNICA putem Sajta navodi cenu bez popusta i cenu sa popustom. Takođe, potrošač se putem Sajta obaveštava o svim pripadajućim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke, koji se potrošaču prezentuju putem Sajta, prilikom svake pojedinačne kupovine.
 4. O načinu plaćanja potrošač se obaveštava putem odeljka 3 ovih Uslova korišćenja, odnosno putem Sajta, dok se o načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza potrošač obaveštava putem Sajta prilikom samostalnog odabira konkretne robe i samostalnog odabira konkretnog načina isporuke odnosno kurirske službe.
 5. Kada PRODAVNICA ima svojstvo trgovca, zakonsku odgovornost zbog nesaobraznosti robe snosi PRODAVNICA, odnosno proizvođač, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
 6. O načinu izjavljivanja reklamacije Prodavnici, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja PRODAVNICA po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, potrošač je obavešten putem odeljka 4 ovih Uslova korišćenja, putem Pravilnika o rešavanju reklamacija (dostupnom na internet adresi: pravilnik i putem Sajta.
 7. Kada vrši ponudu i prodaju tehničke robe, PRODAVNICA obaveštava potrošača da će tehničku robu za vreme perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru zameniti ili izvršiti povraćaj novca, osim u slučaju kada postoji mogućnost popravke, odnosno kada postoji rezervni deo za konkretnu tehničku robu, dok u ostalim slučajevima PRODAVNICA obaveštava potrošača da ne postoji dostupnost rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, niti postoji mogućnost održavanja i opravke posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje ili uvoza robe.
 8. O uslovima za raskidanje ugovora koji se odnosi na uslugu internet prodaje, potrošač je obavešten putem ovih Uslova korišćenja i putem Sajta, a PRODAVNICA sa potrošačem ne zaključuje nikakve druge ugovore na neodređeno vreme ili ugovore koji se produžavaju automatski,
 9. O mogućnosti vansudskog rešavanja sporova, potrošač je obavešten putem člana 40 ovih Uslova korišćenja.

U skladu sa odredbama člana 12 stava 2 Zakona o zaštiti potrošača, PRODAVNICA u svojstvu trgovca, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora, fizička lica koja imaju svojstvo potrošača na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:

 1. Da je, u smislu člana 2 ovih Uslova korišćenja, ugovor sa potrošačem zaključen na vreme potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza iz ugovora o trgovini na malo koji se zaključuje na daljinu.
 2. Da potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. Zakona o zaštiti potrošača, tako što će Prodavnici dostaviti popunjenu Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.
 3. PRODAVNICA u svojstvu trgovca ne nudi bilo kakav digitalan sadržaj kao predmet prodaje, niti prodaje podatke koji su proizvedeni u digitalnom obliku, pa samim tim ne postoji predmet prodaje na koje bi se odnosile informacije o funkcionalnosti proizvoda, uključujući primenljive tehničke mere zaštite digitalnog sadržaja kao i informacije o eventualnoj kompatibilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom. Sajt Prodavnice primenjuje savremene mere tehničke zaštite koje se pored ostalog sastoje od primene sigurnosnih protokola elektronske komunikacije, ograničavanjem broja lica koja imaju pristup serveru na kojem se Sajt nalazi, kao i sistemima lozinki kojima se omogućava identifikacija lica i evidencija pristupa.
 4. Da ne postoje nikakve postprodajne usluge koje PRODAVNICA pruža potrošačima, niti da postoje bilo kakve eksplicitne ili implicitne garancije. Radi dobrog razumevanja: termin „garancija“ je u ovim Uslovima korišćenja upotrebljen u istom značenju u kojem je upotrebljen u tekstu Zakona o zaštiti potrošača. PRODAVNICA, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača odgovora za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

U skladu sa odredbama člana 26 stava 1 Zakona o zaštiti potrošača, PRODAVNICA u svojstvu trgovca, s obzirom da se radi o zaključenju ugovora na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija sa fizičkim licima koja imaju svojstvo potrošača, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora, na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:

 1. Da se sediše PRODAVNICE  nalazi na registrovanoj adresi, a koje je navedeno u članu 1 ovih Uslova korišćenja.
 2. Da sve cene obuhvataju ukupne troškove, i da se one putem Sajta prezentuju potrošaču unapred.
 3. Da potrošač samostalno snosi trošak korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora, odnosno se taj trošak obračunava na istoj osnovi, odnosno prema osnovnoj tarifi dobavljača internet usluga (npr. operater mobilne telefonije) sa kojim je potrošač zaključio poseban ugovor o pružanju internet usluga, u koji PRODAVNICA nema niti može da ima uvid.
 4. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga, uz plaćanje isključivo direktnih troškova vraćanja robe (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana zaključenja ugovora između potrošača i trgovca. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora tako što će Prodavnici dostaviti popunjenu Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: izjava o odustanku). Izjava o odustanku smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavnici u navedenom roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Pošto PRODAVNICA omogućava potrošaču da elektronski popuni i pošalje izjavu za odustanak, PRODAVNICA je dužna da o prijemu iste bez odlaganja obavesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom navedenog roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, na potrošaču je teret dokazivanja da je radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora postupio u skladu navedenim.
 5. Postoji obaveza potrošača da plati Prodavnici troškove koji se odnose na ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, koji se ogledaju u troškovima dostave kupljene robe Prodavnici, koji zavise od načina dostave odnosno troškova poštanskog operatora kojeg potrošač sam odabere kada vraća kupljenu robu Prodavnici.
 6. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora, osim u slučaju:  1) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; 2) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; 3) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
 7. Ne postoji ugovorni odnos Prodavnice sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavnice.

U skladu sa odredbama člana 26 stava 2 Zakona o zaštiti potrošača, PRODAVNICA u svojstvu trgovca, s obzirom da se radi o zaključenju ugovora na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija sa fizičkim licima koja imaju svojstvo potrošača, putem ovih Uslova korišćenja, odnosno pre zaključenja ugovora, na jasan i razumljiv način obaveštava o sledećem:

 1. Potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora.
 2. Ne postoje nikakvi primenjivi kodeksi dobre poslovne prakse koji se odnose na Prodavnicu.
 3. Da ne postoji nikakvo minimalno trajanje ugovornih obaveza potrošača.
 4. Da ne postoji nikakva potreba niti obaveza da potrošač Prodavnici položi bilo kakav depozit niti kakvu drugu finansijsku garanciju.
 5. O mogućnosti vansudskog rešavanja sporova, potrošač je obavešten putem člana 40 ovih Uslova korišćenja.

2 – CENE
Član 4

PRODAVNICA samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za prodaju robe i pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Član 5

U skladu sa zakonom, sve cene se navode u dinarima i sadrže uračunat pripadajući PDV. Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Sajta. 

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Član 6

PRODAVNICA zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova, o čemu putem Sajta obaveštava Korisnika. PRODAVNICA zadržava pravo da, s obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na merenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom elektronske prodaje prikaže i cenu artikla koji se momentu prikazivanja ne nalazi na zalihama. U navedenom smislu, PRODAVNICA ne garantuje za stanje zaliha u svakom momentu. Kako PRODAVNICA obavlja elektronsku trgovinu koja je istovremeno usmerena (pored ostalih) i na potrošače u Republici Srbiji, PRODAVNICA sve cene robe ističe isključivo u dinarima.

3 – PLAĆANJA
Član 7 

Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za prodaju robe Prodavnice i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i dugo). Račune za pružene usluge PRODAVNICA dostavlja:
– kupcu putem poštanskog operatora, na adresu kupca, uz prijem narudžbine (pouzećem) ili
– kupcu putem elektronske pošte, na registrovanu adresu elektronske pošte korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanja korisničkog odnosa.

Član 8

Prilikom plaćanja pouzećem, Korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi. Prilikom plaćanja uplatnicom, Korisnik plaća obračunati iznos u roku od 48 časova, prema podacima za uplatu. PRODAVNICA omogućava plaćanje prihvatanjem platnih kartica putem Sajta (internet prodajnog mesta), prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica (Visa i MasterCard, Maestro). Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi PRODAVNICA. Korisnik se obavezuje da plaćanje izvrši na način koji sam odabere, ukoliko PRODAVNICA omogućava različite načine plaćanja. Jednom odabrani način plaćanja, po pojedinačnoj transakciji, Korisnik ne može menjati dok se transakcija ne izvrši na odabrani način.

Član 9

Predračuni se dostavljaju Korisniku isključivo elektronskim putem, odnosno putem elektronske pošte ili putem odgovarajuće stranice Sajta, u zavisnosti od aktuelne funkcionalnosti servisa. Dostavu računa u štampanom obliku PRODAVNICA vrši putem obične pošte, i to isključivo na poseban zahtev Korisnika, za šta može Korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga. Podaci o računima pojedinog Korisnika mogu biti dostupni upravo tom Korisniku i putem Sajta, u zavisnosti od aktuelne funkcionalnosti servisa.

Član 10

PRODAVNICA nije odgovorna u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usled kvara na računarskoj mreži Korisnika ili propusta u radu poštanske službe). Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavesti Prodavnicu o izostanku i zatraži slanje duplikata.

4 – REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI
Član 11

PRODAVNICA ima zakonsku odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru. Na sve reklamacije, primenjuje se Pravilnik o rešavanju reklamacija Prodavnice koji je objavljen na adresi: pravilnik i Zakon o zaštiti potrošača.

Član 12

Ukoliko Korisnik smatra da obračun robe nije pravilno izvršen može podneti Prodavnici reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen. Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru robe ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi robu, pod uslovom da Korisnik već nije započeo korišćenje robe. Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane Korisnika, odnosno lica koje je ovlašćeno za zastupanje Korisnika. PRODAVNICA je dužna da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je reklamacija usvojena. PRODAVNICA neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu potpisane od strane Korisnika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika. U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunatu robu/usluge, PRODAVNICA će Korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen. U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabranu robu, potrošač se obavezuje da o svom trošku Prodavnici vrati takvu robu, a PRODAVNICA će izvršiti povraćaj novca ukoliko pogrešno izabrana roba nije oštećena.

Član 13

Korisnik koji je robu kupio putem Interneta odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio Korisnik, a koje nije prevoznik. Istekom roka iz ovog stava, prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora. Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koja je dostupna na sajtu, u elektronskom obliku i moguće je koristiti je prilikom svake pojedine kupovine. Ova izjava dostavlja se Prodavnici putem elektronske pošte, a o prijemu iste korisnik će biti obavešten takođe putem elektronske pošte.

Član 14

U slučaju odustanka od Ugovora korisnik je dužan da vrati robu Prodavnici bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku Korisnika, slanjem robe putem poštanskog operatora na adresu magacina: DIRECT GROUP RS DOO BEOGRAD.  Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Prema zakonima kojima je uređeno poslovanje sa gotovim novcem, PRODAVNICA nije u mogućnosti da bilo kome i za bilo šta vrši bilo kakva plaćanja u gotovom novcu, pa samim tim nije u mogućnosti da vrši tzv. „otkup“ odnosno da prima pošiljke koje se šalju sa „otkupninom“. Iz ovog razloga PRODAVNICA je primorana da odbije prijem takvih pošiljki, što pošiljaoca može izložiti dodatnim troškovima. Prilikom slanja pošiljki Prodavnici, potrebno je da pošiljalac slanje izvrši na način koji se vrši bez ikakvog otkupa odnosno pošiljalac nema mogućnost da obaveže Prodavnicu da posluje u gotovom novcu.

Član 15

PRODAVNICA je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužna da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. PRODAVNICA može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

Član 16

U slučaju da PRODAVNICA omogući plaćanje prihvatanjem platnih kartica putem Sajta (internet prodajnog mesta), eventualnom Korisniku koji je plaćanje izvršio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PRODAVNICA se obavezuje da povraćaj vrši isključivo preko kartičnog (VISA, EC/MC, Maestro i sl.) metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 17

Korisnik se pristankom na ove Uslove korišćenja daje izričitu saglasnost (u smislu člana 34. stava 2 Zakona o zaštiti potrošača) Prodavnici da povraćaj uplata koje je primio od Korisnika koji je robu platio pouzećem, PRODAVNICA izvrši na tekući račun Korisnika bez dodatnih troškova po Korisnika, te se Korisnik obavezuje da u navedenom slučaju dostavi Prodavnici podatke tekućem računu na koji želi da bude izvršen povraćaj uplata.

Član 18

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju. 

Član 19

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan (u smislu člana 35. stava 4 Zakona o zaštiti potrošača), odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Nakon prijema robe Korisnik ima pravo da istu proba, ali ukoliko je upotrebljava na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe i PRODAVNICA može da tu umanjenu vrednost robe naplati Korisniku. Radi dobrog razumevanja, PRODAVNICA zadržava pravo da ne uvaži reklamaciju odnosno ne pristane na povraćaj cene ukoliko je Korisnik robu, pored toga što ju je probao, i koristio nakon što je probanjem ustanovio prirodu, karakteristike i funkcionalnost robe (npr. koristio za svoje potrebe, ili pohabao, ili roba ima vidljive ili funkcionalne tragove upotrebe, ili sl). Ukoliko sama suština robe jeste određeno pakovanje, dekorativna kutija, PRODAVNICA će smatrati da je umanjena vrednost te robe ukoliko je dekorativna kutija oštećena. Svi proizvodi koji imaju dekorativnu kutiju moraju biti vraćeni Prodavnici u odgovarajućoj transportnoj ambalaži, kako ne bi došlo do oštećenja same suštine robe.

5 – KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA
Član 20

PRODAVNICA se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje Sajta, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 21

PRODAVNICA se obavezuje da će svoj Sajt upodobiti relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje Sajta za Internet trgovinu.

Član 22

Svojim Sajtom PRODAVNICA omogućuje Korisniku da naruči ponuđenu robu iz prodajnog asortimana Prodavnice.
Momentom naručivanja robe smatraju se:
– Potvrda narudžbine na Sajtu Prodavnice kada se roba plaća pouzećem;
– Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.

Član 23

O uspešno izvršenom procesu naručivanja (broj narudžbe, cene i datumu predaje pošiljke kada je poznat i nazivu kurirske službe kada je poznat) PRODAVNICA vrši obaveštavanje potrošača i/ili putem sistemskih odnosno automatizovanih Viber i SMS poruka i/ili elektronskom poštom i/ili prikazivanjem obaveštenje “Prihvaćena porudžbina” po plasiranju porudžbine.

Član 24

PRODAVNICA se obavezuje da naručenu robu dostavi kurirskoj službi u roku od 3 radna dana (u radne dane se ne uračunavaju vikendi i drugi neradni dani), a kupcu najkasnije u roku od 30 dana od dana naručivanja robe. Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku koji je sama opredelila, i PRODAVNICA nema niti može da ima bilo kakav uticaj ili odgovornost za rad kurirske službe. Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku. Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku u periodu koji kurirska služba opredeli. Korisnik se obavezuje da u naznačenom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Ukoliko Korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba može kontaktirati Korisnika na telefon Korisnika i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko Korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Prodavnici. Po povratku pošiljke, Korisnik će biti kontaktiran od strane Prodavnice kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.

Član 25

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da Korisnik vizuelno pregleda pošiljku da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko Korisnik primeti da je transportna ambalaža oštećenja i posumnja da je i roba možda oštećena, Korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke i sačini zapisnik prema pravilima kurirske službe koju je odabrao.

Član 26

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke – adresnicu Kurirskoj službi.

6 – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI SA OBAVEŠTENJEM O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti sa obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se objavljen na sledećoj internet adresi Prodavnice: polisa-privatnosti.

7 – POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA
Član 27

Podaci o pravnim licima koje prikuplja PRODAVNICA jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.

Član 28

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana – pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 29

PRODAVNICA prikuplja podatke o Korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, kao i u svrhe obaveštavanja o sopstvenoj ponudi, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Član 30

PRODAVNICA neće upotrebljavati poslovne podatke Korisnika pravnog lica u bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti Korisnika. 

8 – PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA
Član 31

U slučaju da Korisnik, prema diskrecionoj oceni Prodavnice, vrši zloupotrebu svojih prava iz ovih Uslova korišćenja ili ih krši, PRODAVNICA ima pravo da mu bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja i/ili obrazloženja privremeno ili trajno suspenduje pružanje usluga korišćenja Sajta.

Član 32

PRODAVNICA može privremeno suspendovati pružanje usluga bilo kom Korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu Prodavnici, drugom Korisniku ili trećem licu. PRODAVNICA je dužna da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavesti Korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo. Suspenzija pružanja usluga u slučaju iz stava 1. ovog člana može trajati u dužini koja PRODAVNICA diskreciono odredi.

Član 33

Ukoliko nakon upozorenja Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, PRODAVNICA ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga i raskine korisnički odnos.

Član 34

PRODAVNICA može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi. PRODAVNICA će blagovremeno obavestiti Korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

9 – ODGOVORNOST I OGRANIČENJA
Član 35

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, Sajta, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i Sajt Prodavnice.

Član 36

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa Prodavnicom ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Uslova korišćenja. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu Korisnik je dužan da dostavi Prodavnici u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Uslova korišćenja. Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva dugovanja prema Prodavnici nastala po osnovu pruženih usluga ili isporučene robe.

Član 37

Raskid korisničkog odnosa, bez obzira na razlog i način raskida, ne utiče na ugovorne obaveze Korisnika kao kupca, odnosno ne utiče na obavezu kupca da plati robu, odnosno izmiri sva dugovanja koja ima prema Prodavnici.

10 – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA
Član 38

Korisnik i PRODAVNICA su saglasni da se odredbe ovih Uslova korišćenja imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 39

Korisnik koji je pravno lice i PRODAVNICA su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem, a koliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu.

Član 40

Korisnik koji je fizičko lice (koje ima svojstvo potrošača) i PRODAVNICA se obavezuju da sve eventualne nesporazume koji nastanu pokušaju da reše mirnim putem. U skladu sa navedenim, PRODAVNICA u svojstvu trgovca obaveštava svako fizičko lice koje ima svojstvo potrošača, da potrošač ima pravo rešavanja sporova između potrošača i trgovca – vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u skladu sa navedenim zakonom. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora će biti sud u mestu prebivališta, odnosno boravišta potrošača u Republici Srbiji, uz primenu prava Republike Srbije. Fizičko lice koje ima svojstvo potrošača može pokrenuti sudski ili vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora tek nakon prijema odgovora na izjavljenu reklamaciju ili prigovor u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. PRODAVNICA je obavezna da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

11 – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 41

PRODAVNICA zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Član 42

PRODAVNICA ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Sajtu i/ili poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. 

Član 43

Ukoliko korisnik u roku iz člana 42 ovih Uslova korišćenja ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko korisnik izričito ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodno važećim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova korišćenja na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 44

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja na Sajtu Prodavnice. Stupanjem na snagu ovih Uslova korišćenja prestaju da važe prethodni uslovi korišćenja.

Član 45

Svaki odštampani primerak ovih Uslova korišćenja proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, doneto dana: 23. 6. 2023. godine objavljeno dana: 1. 9. 2023. godine a stupa na snagu dana: 8. 9. 2023. godine

DIRECT GROUP RS DOO BEOGRAD

Isporuka za 2 dana

Platite kad stigne

Domaći trgovac

Direct Group RS d.o.o.
Beograd-Stari grad 11102
Šifra delatnosti: 47.91
Poreski broj: 113783542

Trgovac je registrovan

Treba Vam pomoć pri kupovini?

Služba za kupce je dostupna svakog radnog dana u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

Za poručivanje pozovite
011 425 1201

Pošaljite e-mail na
podrska@reklamacije.org

Informacije

Trgovac je registrovan

Sve cene su iskazane u dinarima (RSD). PDV je uračunat u cenu.
Maksimalno koristimo sve svoje resurse da svi artikli u prodavnici budu prikazani sa ispravnim opisima, fotografijama i cenama.
Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala u potpunosti ispravne.

© Sva prava zadržana | Svezadom.co.rs

Treba vam pomoć pri kupovini?

Služba za kupce je dostupna svakog radnog dana u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

Viber (uskoro)

Za poručivanje pozvati:
011 425 1201

podrska@reklamacije.org